โครงการ ขุดลอกคลองบางตาหยาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านบานตาหยาด ตำบล ตะลุบัน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกคลองบางตาหยาด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

ที่ตั้งโครงการ

                                บ้านบานตาหยาด   ตำบลตะลุบัน   อำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี

 

ประวัติโครงการ

                                เมื่อวันที่  7   ตุลาคม  2536   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองน้ำจืด  -  คลองแฆแฆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และได้พระราชทานพระราชดำริ       แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการ  โดยสรุปดังนี้

                                ควรพิจารณาและดำเนินการขุดลอกคลองบางตาหยาดตำบลตะลุบัน      อำเภอสายบุรี    จังหวัดปัตตานี    พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ   เพื่อป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุบาเจาะที่ระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำไม้แก่น   และรับน้ำจือจากคลองกอตอ  ใช้ผสมกับน้ำเค็มที่รับจากทะเลเป็นน้ำกร่อย   สำหรับใช้เลี้ยงปลากะพงขาวเป็นการช่วยเหลือราษฎรบ้านปากน้ำ   บ้านปาตาตีมอ    ตำบลตะลุบัน    ที่มีอาชีพเลี้ยงปลาน้ำกร่อยที่บริเวณปากแม่น้ำสายบุรี  จำนวนประมาณ 200 ราย  แต่ต้องได้รับความเสียหาย  เนื่องจากปลาที่เลี้ยงไว้ตาย  เพราะน้ำเปรี้ยวที่ระบายจากพรุบาเจาะ   ตามคำกราบบังคมทูลของ   นายอูเซง   ชะเลแม   ราษฎรบ้านปาตาตีมอ    ตำบลตะลุบันลักษณะงานจะเป็นเช่นเดียวกับที่คลองบางเก่า   ตำบลบางเก่า   อำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วปรากฏว่า   ได้ผลดีเป็นที่พอใจของราษฎรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก       เมื่อดำเนินการที่คลองบางตาหยาดได้ผลดีแล้ว  จึงได้พิจารณาดำเนินการที่คลองกระจูดในลำดับต่อไป

                                กรมชลประทาน    โดยโครงการชลประทานปัตตานี    สำนักงานชลประทานที่   12    ได้สนองพระราชดำริ  โดยดำเนินการสำรวจ  ออกแบบ  และดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ  2537

 

วัตถุประสงค์

                                -เพื่อช่วยเหลือราษฎรไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน้ำจืดจากคลองกอตอ     ในช่วงฤดูฝนและช่วยให้ราษฎรมีพื้นที่เลี้ยงปลาธรรมชาติมากขึ้น

                                -เพื่อให้มีการถ่ายเทน้ำและการระบายน้ำได้ดี

                                -เพื่อส่งเสริมและขยายการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยตามธรรมชาติชนิดต่าง ๆ

                                -เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

สถานที่ดำเนินการ

                                คลองบางตาหยาด  บ้านบางตาหยาด  ตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ

-ที่ตั้งหัวงาน  พิกัด  47  NQH   948  -  376   ระวาง   5322  III

                                -ขุดลอกคลองบางตาหยาดให้เชื่อมต่อกับคลองกระจูด         โดยมีขนาดก้นคลองกว้างประมาณ20.00  ม.  ลาดข้าง  1: 2   ความยาวรวม  2,000  ม.  คิดเป็นปริมาตรดินขุดทั้งสิ้น  ประมาณ  181,000  ลบ.ม.

                                -ก่อสร้างท่อลอดขนาด  3   -   ð    2.50  *  2.50  ม.  จำนวน 1  แห่ง  เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลอง กระจูด  และคลองบางตาหยาด  ให้น้ำถ่ายเทได้ตลอดเวลา  และการสัญจรไปมาตามถนนเดิม

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                                ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2537  ถึงวันที่  30  กันยายน  2537

 

งบประมาณในการก่อสร้าง

                                จำนวน    4,77,500.-  บาท  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบจาก  กปร.  ทั้งโครงการ  เป็นงานดำเนินการเองทั้งสิ้น

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                                โครงการชลประทานปัตตานี  198      หมู่ที่  4    บ้านดอนยาง   ตำบลบางเขา   อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี  94170  โทร.(073)  437232 – 3 โทรสาร (073)  357144

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

                                -ช่วยเหลือราษฎรประมาณ   3   หมู่บ้าน   ประมาณ  200  ครัวเรือน ในการประกอบอาชีพ การ เลี้ยงปลากะพงในกระชัง  และเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาให้มากขึ้น   

                                -ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่อพยพไปทำงานที่อื่น

                                -เป็นการอนุรักษ์น้ำและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve