โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve