โครงการ ฝายเขาใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 บ้านเตราะแก่น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายเขาใหญ่  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

ที่ตั้งโครงการ

                                หมู่ที่  5  บ้านเตราะแก่น  ตำบลแป้น  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

ประวัติโครงการ

                                เมื่อวันที่      30     กันยายน    2535       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองน้ำจืด   –   คลองแฆแฆ     เพื่อพิจารณาก่อสร้างงานระบบระบายน้ำ   ออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง   และจัดหาสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร   ให้กับราษฎรตำบลต่าง  ๆ  ในเขตอำเภอสายบุรี   อำเภอปานาเระ   จังหวัดปัตตานี   โดยที่บริเวณบ้านจะเฆ่  และบ้านด่าน   ตำบลแป้น  จังหวัดปัตตานี     ราษฎรขาดแคลนน้ำใช้ทำนา       ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามบริเวณเชิงเขาในเขตตำบลมะแป้น       มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม          และราษฎรยินยอมให้ที่ดินในการก่อสร้าง   เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ

 

วัตถุประสงค์

-เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎร  เพื่อใช้ในการทำการเกษตรและใช้อุปโภค – บริโภค

-จัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 

สถานที่ดำเนินการ

                                หมู่ที่   5   บ้านเตราะแก่น   ตำบลแป้น   อำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี

 

รายละเอียดโครงการ

                                -ข้อมูลทั่วไป

                                                - ที่ตั้งหัวงาน  พิกัด  47  NQH  791  -  461    ระวาง  5322   II

                                                - พื้นที่รับน้ำฝน                                                                   2                              ตร.กม.

                                                - ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                                  1,900                     มิลลิเมตร

- ปริมาณน้ำทั้งปีที่ไหลมาตามลำน้ำ                               12,000,000           ลบ.ม.

                                                - ปริมาณน้ำไหลผ่านฝายสูงสุด                                       8.00                        ลบ.ม./วินาที

                                                -ขนาดสันฝายสูง                                                                 3.00                        เมตร

                                                - ขนาดสันฝายยาว                                                              8.00                        เมตร

-อาคารประกอบ

                                                - ท่อส่งน้ำขนาด  1 - Æ 0.20   ม.  ยาว                        400                         เมตร

                                                - ท่อส่งน้ำขนาด  1 - Æ 0.15   ม.  ยาว                        9,890                     เมตร

                                                - ถังเก็บน้ำความจุ   1,600  ม.3                                        1                              แห่ง

                                                - ถังเก็บน้ำใสความจุ  50    ม.3                                        9                              แห่ง

                                                - โรงกรองน้ำขนาด    50    ม.3/ชม.                              2                              โรง

                                                - ถังตกตะกอนขนาด  50    ม.3/ชม.                               1                              แห่ง                                                                                       
งบประมาณในการก่อสร้าง

                                จำนวน    21,000,000.- บาท  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบจาก  กปร.  ทั้งโครงการ

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

                                สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรจำนวน   3   หมู่บ้าน   คือบ้านเตราะแก่น   บ้านจะเฆ่   และบ้านสุเหร่า     ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค   -   บริโภค    ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัว      และช่วยเสริมพื้นที่นาลางส่วนตามแนวที่ราบเชิงเขาได้อย่างสมบูรณ์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve