โครงการ เขื่อนน้ำเชิญ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างเขื่อน ช่วยเหลือราษฎรมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve