โครงการ ปรับปรุงฝายบ้านพอเหมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลพอเหมาะ ตำบล ทุ่งคล้า อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านพอเหมาะ  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

ที่ตั้งโครงการ

                                หมู่ที่  5   ตำบลพอเหมาะ  ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ประวัติโครงการ

                                เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2537  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏร  ณ  มัสยิดนูรูลอิสซาน และวัดทุ่งคล้า บ้านพอเหมาะ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฏรตำบลทุ่งคล้า พิจารณาปรับปรุงโครงการฝายทดน้ำบ้านพอเหมาะ  ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2530 ให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หม่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ได้กราบบังคมขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ              

 

 รายละเอียดโครงการ

                                ฝายทดน้ำที่มีอยู่เดิม

-ที่ตั้งโครงการ พิกัด 47NQH810 – 428 ระวาง 5322  III 

-พื้นที่รับน้ำฝน 11 กม.2

-ปริมาณฝนตกเฉลี่ย  1,681.80  มม.

-ปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีที่ไหลผ่านฝาย 6,192.545  ม.3

-ฝาย คสล. ยาว 16.00 ม. สูง 3.00 ม.

- ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ ซ้าย-ขวา ขนาด 1-0.08 ม. ยาว 13.20 ม.

ฝายทดน้ำที่ปรับปรุง

-     เพิ่มระดับสันฝายเดิมให้สูงเพิ่มขึ้นอีก           0.50   ม.

-     เสริมคันกั้นน้ำด้านเหนือฝายทั้งสองฝั่งสูง 0.70 ม.  ยาว  775   ม.

-     ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.  จำนวน 4 สาย ทั้งสองฝั่ง  รวมความยาว 5,695     ม.

 

งบประมาณในการก่อสร้าง

                                จำนวน  15,196,600._  บาท  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบจาก กปร.ทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

-ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2540 ถึง เดือนกันยายน 2540

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve