โครงการ ระบบส่งน้ำโรงเรียนแม่ลานวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่ลาน อำเภอ แม่ลาน จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างระบบส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve