โครงการ อ่างเก็บน้ำค่ายวชิรปราการ

สถานที่ตั้ง

ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ/น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve