โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านเตราะหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านเตราะหัก หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านน้ำบ่อ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

ที่ตั้งโครงการ

                                บ้านเตราะหัก   หมู่ที่  4  ตำบลน้ำบ่อ   อำเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี

 

ประวัติโครงการ

                                เมื่อวันที่  7   ตุลาคม  2536   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองน้ำจืด    -     คลองแฆแฆ   ได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาก่อสร้าง   โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหักที่บ้านเตราะหักตำบลน้ำบ่อ   อำเภอปานาเระ   จังหวัดปัตตานี  เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับทำนาปีในช่วงที่ขาดฝน   และใช้สำหรับการอุปโภค -  บริโภคของราษฎรบ้านเตราะหัก  บ้านแฆแฆ  ตำบลน้ำบ่อ  และการกระจายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่บ้านเคียนและบริเวณใกล้เคียงตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

                                -เพื่อการอุปโภค  -  บริโภคและเพาะปลูก    รวม  3  ตำบล  คือ   ตำบลน้ำบ่อ  ตำบล   บ้านกลางตำบลปะนาเระ  จำนวน  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านแฆแฆ  บ้านเตราะหัก  บ้านมะรวด  และบ้านปะนาเระ

                                -ก่อสร้างเขื่อนดินและอาคารประกอบ

                                -ขนาดทำนบกว้าง 8 ม.     ยาว  235 ม.    สูง  18  ม.

รายละเอียดโครงการ

                                -ที่ตั้งโครงการ  พิกัด  47  NQH   810  -  565   ระวาง   5322  III

                                -ประเภทโครงการอ่างเก็บน้ำ

                                -พื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงาน                                                     2              ตารางกิโลเมตร

                                -ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน                                               2              กิโลเมตร

                                -ส่วนลาดเทของลำน้ำบริเวณหัวงาน                                              1:3

                                -ปริมาณฝนเฉลี่ย                                                                                 1,855     มิลลิเมตรต่อปี

                                -อัตราการระเหยเฉลี่ย                                                                        1,034     มิลลิเมตรต่อปี

                                -ปริมาณน้ำไหลอ่างฯ ในเกณฑ์เฉลี่ย ประมาณ                            1.113     ล้านลบ.ม.  ต่อปี

                                -อาคารหัวงาน : ทำนบดินกว้าง  8  เมตร  ยาว  235  เมตร  สูง  18  เมตร

                                -ระดับท้องน้ำ  ประมาณ                                                                   + 10.00  เมตร (ร.ท.ก.)

-ระดับเก็บกัก  ประมาณ                                                                    + 25.00 เมตร (ร.ท.ก.)

                                -ระดับน้ำนองสูงสุด ประมาณ                                                         + 26.00 เมตร (ร.ท.ก.)                     

-ระดับสันทำนบ                                                                                  +28.00 เมตร (ร.ท.ก.)

                                -ความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                                                     500,000 ลูกบาศก์เมตร

                                -ความจุของอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด                                 600,000 ลูกบาศก์เมตร

                                -พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก ประมาณ                                         100,000 ตารางเมตร

-พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด ประมาณ                                     120,000 ตารางเมตร

 

อาคารประกอบ

                                -ท่อส่งน้ำ  จำนวน  3  สาย  ความยาว  10.660  กิโลเมตร

 

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

                                งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  59,937,600  บาท

 

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

                                เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ  2538  แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  2539

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก  ประมาณ  500  ไร่   และการอุปโภค – บริโภค  ของราษฎร  ประมาณ563  ครัวเรือน  ประชากร  จำนวน  5,500  คน


  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve