โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

สถานที่ตั้ง

ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

  อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

บ้านโป่งรู ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประโยชน์ที่ได้รับ       
 

สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ 8,000 ไร่ จำนวน 7 หมู่บ้าน 933 ครัวเรือน 3693 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.0 เมตร ยาว 740.0 เมตร สูง 14 เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve