โครงการ เลี้ยงแพะพันธุ์นม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตะลุบัน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์นมให้แก่นักเรียนและราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve