โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคอกช้าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำบ้านคอกช้าง

บ้านจัดสรรคอกช้างตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 

สร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบดินกว้าง 6.00 เมตรยาว 297.0 เมตรสูง 15.00 เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve