โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดทรายขาว (บ้านทรายขาว)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve