โครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากะพง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยามู อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากะพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลยามู ตำบลบางปู ตำบลหนองแรต ตำบลจะรัง ตำบลปิยามุมัง ตำบลตะโลกะโปร์

ตำบลแหลมโพธิ์ ตำบลตอหลัง ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2542  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของป่าชายเลนบริเวณรอบศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้มีพระราชดำริสรุปประเด็นสำคัญคือให้หาทางช่วยเหลือราษฎรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงที่อยู่ในหมู่บ้านโดยรอบป่าชายเลนอำเภอยะหริ่งตามความเหมาะสม ต่อมา นายมานพ เบญจวรรณ ราษฎรตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ ให้ช่วยเหลือการดำเนินงานของชมรมผู้เลี้ยงปลากระพง ซึ่งปัจจุบันได้ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

ผลการดำเนินงาน

          กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมประมง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลากระพงในหมู่บ้านโดยรอบป่าชายเลน อำเภอยะหริ่ง โดยที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาร่วมกันดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลากระพง และส่วนราชการจัดหาพันธุ์ปลาและอาหารให้ในรูปกองทุนหมุนเวียน ซึ่งราษฎรให้ความร่วมมือและยินดีเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์และยอมรับ มีความตั้งใจในการดำเนินการ ประกอบกับทางจังหวัดให้การสนับสนุนและดูแลอย่างดี ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลาและอาหารเรียบร้อยแล้ว 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถช่วยเหลือราษฎรผู้เลี้ยงปลากระพง จำนวน 790 ราย สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กระชังปลาของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงตามแนวป่าชายเลนอำเภอยะหริ่ง
บ่อดินสำหรับเลี้ยงลูกปลากระพงในขั้นต้น เมื่อโตได้ขนาดแล้ว ก็จะนำไปเลี้ยงในกระชังต่อไป

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve