โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยแหน

 บ้านห้วยแหบพัฒนาตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ        

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,400 ไร่

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 8.00 เมตรยาว 155.0 เมตรสูง 22.00 เมตร

 

อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ขนาดความจุ 1.9  ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve