โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดสำเภาเชย

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve