โครงการ สร้างเส้นทางสายบ้านกะลูแป-บ้านโต๊ะชู๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ราษฎรสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve