โครงการ จัดหาน้ำให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา

สถานที่ตั้ง

ตำบล สามหมื่น อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ความเป็นมาและพระราชดำริ
 

                   เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรการดำเนินงานของ
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ต่อมา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งแก่ นายสมพล  พันธุ์มณี เลขาธิการ กปร. ณ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ดำเนินการก่อสร้างฝายเกเบี้ยน จำนวน ๒ แห่ง พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำไปยังโรงเรียนและหมู่บ้านหนองหลวง รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๓ แห่ง สำหรับใช้ใน
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคของครูและนักเรียน จำนวนประมาณ ๖๐๐ คน โดยเป็นนักเรียนประจำประมาณ ๓๗๐ คน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

นอกจากนี้ ยังก่อสร้างบ่อพักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน รวมทั้งขุดสระน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับโรงเรียนและชุมชนใช้ร่วมกัน โดยโรงเรียนและกลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนจะทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำและร่วมกันดูแลบำรุงรักษาระบบส่งน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

แผนที่โครงการ

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve