โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปุโละปุโย อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ครูได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมการทำการเกษตรให้ถูกหลักวิชาการให้มีอาหารบริโภคภายในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่าย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve