โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านพิเทน

สถานที่ตั้ง

ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve