โครงการ ฝายบ้านมะโอโค๊ะ 4

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่จัน อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการระบบส่งน้ำฝายบ้านมะโอโค๊ะ

อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก

เรื่องเดิม

 

                   เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ กับพลตรีชัยยุทธ เทพสุวรรณ โดยให้นำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ เป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความจำเป็น ในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดนการแจ้งเตือนภัย และการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน

 

ผลการดำเนินงาน
 

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน   โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านมะโอโค๊ะ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำปากคลอง , ท่อส่งน้ำ , บ่อแยกลงถังพัก , งาน Air Release Valve และยังได้ดำเนินการก่อสร้างถังพักน้ำ ๔ แห่ง , งาน Blow off , งาน Thurst  block และงานเสาหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านมะโอโค๊ะ ๒ โดยดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำปากคลอง , ท่อส่งน้ำ , บ่อแยกลงถังพัก , งาน Air Release Valve และยังได้ดำเนินการก่อสร้างถังพักน้ำ ๓ แห่ง งาน Blow off , งาน Thurst block  และงานเสาหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรได้ จำนวน ๑๒๐ ไร่ และช่วยให้ราษฎร จำนวน ๓๓ ครัวเรือน ๑๖๕ คน มีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภคได้เพียงพอ ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

แผนที่โครงการ

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3 

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve