โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารวัน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไทรทอง อำเภอ ไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve