โครงการ ก่อสร้างถนนสายข่าลิง-โต๊ะชู๊ด เตราะปลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ราษฎรสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve