โครงการ ฝายอุ้มเปี้ยมใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve