โครงการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงภาวะโภชนาการในพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรประชาชน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำศาสนา ทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการได้ตระหนักถึงปัญหาด้านโภชนาการที่ชุมชนกำลังประสบอยู่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

curve