โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านปาตีมอ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve