• พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 01/02/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรรวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 270 ครัวเรือน 1,178 คน ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 8,000 บาทต่อปี พื้นที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และทุรกันดาร รวมทั้งขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด น่าน 31/01/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ในพื้นที่ 2,000 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกอก รวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 130 ครัวเรือน ที่มีฐานะยากจน ได้มีพื้นที่ทำกิน จะได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่า โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์มำให้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าได้ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปัจจุบันกรมชลประทานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ ได้แ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด พะเยา 29/01/2548

  ให้ส่วนราชการร่วมกันจัดตั้ง "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยผาช้าง" ในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับการอบรมการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ให้ได้ปลปลิตเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีส่วร่วม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 26/01/2548

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชวไทยภูเขาให้อยู่ร่วมกับป่าในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ "โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่" โดยการนำราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ เย้า อาข่า และลีซอ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านผาลั้ง บ้านปางขอน บ้านห้วยแม่เลี่ยม และบ้านแม่มอญ จำนวน 2,289 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้ราษฎรเป็นผู้พิทักษ์และฟื้นฟูป่า และส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำการ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 24/01/2548

  ให้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อช่ยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้อยู่ร่วมกับป่าในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่าอาข่า มูเซอ กะเหรี่ยง และลีซิ จำนวน 20 ครอบครัว ที่แต่เดิมมีฐานะบากจน ไม่มีพื้นที่ทำกิน แต่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จึงได้จัดสร้างบ้านพักและมอบที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 4 ไร่ และส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ ไ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 11/01/2548

  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี... โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านจะมารับจ้างและเรียนรู้ในฟาร์มแล้วนำความรู้กลับไปทำที่บ้าน....ในทางการแพทย์ นมแพะดีกว่านมวัว ไม่มันเกินไปเหมาะสำหรับคนแก่จะได้แคลเซียม... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 02/01/2548

  ครูที่โรงเรียนวัดพระพุทธ ส่วนใหญ่มาบรรจุใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำโครงการเกษตรอาหารกลางวัน จึงขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำทางด้านวิชาการด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นครพนม 29/12/2547

  ให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนาสำรวจสภาพทั่วไปของดิน ก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกบริเวณหนองบ่อกอกและหนองบ่อโซ่ เพื่อป้องกันปัญหาดินเค็มที่จะทำให้น้ำในหนองเสียหาย รวมทั้งพิจารณาขุดคลอง เพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำนาเดื่อมายังพื้นที่การเกษตรบ้านนาโออีกทางหนึ่งด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 28/12/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ว่าประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 5 กลุ่ม คือ กิจกรรมทอผ้าไหม กิจกรรมปักผ้า กิจกรรมจักสาน ไม้ไผ่ลายขิด กิจกรรมเลี้ยงโคนม และกิจกรรมปีแมลงทับ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 690 คน พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้น เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้าน โดยทรงให้ปลูกป่าในพื้นที่ 90 ไร่ และคัดเลือกราษฎร จำนวน 33 ครอบครัว มาดูแลป่าดังกล่าว ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด มหาสารคาม 27/12/2547

  ให้กรมชลประทานดำเนินการขุดคลองห้วยลำเตาและซ่อมแซมฝายลำเตา รวมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กับราษฎรในหมู่บ้านหนองบัวแก้วเก่าและหมู่บ้านหนองบัวแก้วใหม่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด อุดรธานี 25/12/2547

  ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นลำห้วยคุกหมี พร้อมระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว จะสามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านสุมณฑา และบ้านผาสุก และมีพระราชดำรัสให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าไม้รวมทั้งการปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำต่อไป ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด มุกดาหาร 21/12/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนองพระราชดำริโดยรับหมู่บ้านหนองคองเข้าโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี 2524 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน ได้แก่ การทำการเกษตร และอาชีพเสริม โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปี 2548 บ้านห...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นครพนม 18/12/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย และรู้จักใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดปะโยชน์สูงสุด มีผลผลิตพอเลี้ยงครอบครัว โครงการ ฯ มีพื้นที่ 107 ไร่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรสำหรับราษฎรจำนวน 30 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 ไร่ ปัจจุบันมีราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ทำกินเข้าอยู่อาศํย จำนวน 4 ครอบครัว ทุกครอบครัวได้รับการอมรมความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร ได้แก่ ความรู้การเกษต...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด หนองคาย 17/12/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้คงสภาพความสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งทางจังหวัดและอำเภอได้สนองพระราชดำริโดยจะทำการขุดลอกห้วยม่วง ห้วยนาโคก หนองเชียงบุญมา และสร้างฝายแม้ว รวมทั้งส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร กัทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ บ้านหนองแสงพัฒนาเป็นหมู่บ้านในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ท...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 16/12/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งการอุปโภคบริโภค ขงบ้านวังเวิน บ้านเหมือดเมี่ยง และบ้านห้วยดินดำ จำนวน 3,000 ไร่ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านวังเวิน มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จำนวน 1 แห่ง คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ - วัดเสนานฤมิตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังห...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 22/10/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมและเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ปัจจุบันแบ่งออกเป็น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าฝ้าย กลุ่มปักผ้า กลุ่มปลูกหม่อมเลี้ยงไหม และกลุ่มและสลักไม้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 18/10/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวอีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยให้มีการอบรมงานศิลปาชีพแก่ราษฎรในด้านต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน เช่น การปักผ้า การจักสานย่านลิเภา การสานเสื่อกระจูด การแกะสลักไม้เขียนลาย และการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็เทศ ดินเปรี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 16/10/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 300 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ให้ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ถูกต้อง ราฎรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทำ โดยกรมพัฒนาที่ดินและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชผักและพืชไร่ เช่น ข้าวโพด การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างของดิน การก่อสร้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 16/10/2547

  ให้จัดหาน้ำให้แก่ฟาร์มตัวอย่างและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการดูแลเลี้ยงแพะรวมถึงการบริโภคนมแพะอีกด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 15/10/2547

  ให้กรมราชองครักษ์ร่วมกับกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นผุ้อำนวยการและประสานงานในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างหมู่บ้านฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีที่อยู่อาศัยและที่...

  อ่านต่อ »

1 ...91011121314151617...50( 981 พระราชดำริ )

curve