ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 02 มกราคม 2548

พระราชดำริ

ครูที่โรงเรียนวัดพระพุทธ ส่วนใหญ่มาบรรจุใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำโครงการเกษตรอาหารกลางวัน จึงขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำทางด้านวิชาการด้วย

สถานที่

ฟาร์มนายสมโชค สำราญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกอิฐ ตำบล พร่อน อำเภอตากใบ

curve