ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อช่ยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้อยู่ร่วมกับป่าในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่าอาข่า มูเซอ กะเหรี่ยง และลีซิ จำนวน 20 ครอบครัว ที่แต่เดิมมีฐานะบากจน ไม่มีพื้นที่ทำกิน แต่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จึงได้จัดสร้างบ้านพักและมอบที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 4 ไร่ และส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ ได้แก่ การปลูกข้าวนาดำ การปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว การเลี้ยงแกะเพื่อตัดขน สุกรพันธุ์เหมยซาน เป็ด ไก่ และปลาเรนโบว์เทราท์ อีกทั้งยังส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดแนวพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมหุ้มชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การบำรุงรักษาป่า สร้างฝายต้นน้ำลำธาร และอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของป่าตามแนวคิด "อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์" จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันชายแดนและรักษาป่า โดยมีจิตสำนึกในการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สถานที่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตามพระราชดำริ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

curve