ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด น่าน วันที่ 31 มกราคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ในพื้นที่ 2,000 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกอก รวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 130 ครัวเรือน ที่มีฐานะยากจน ได้มีพื้นที่ทำกิน จะได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่า โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์มำให้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าได้ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปัจจุบันกรมชลประทานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำ การก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและระบบท่อส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการอุปโภคบริโภค การจัดระเบียบชุมชนในลักษณะหมู่บ้านป่าไม้ เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน การ่วมกันรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร และการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน ด้านการเกษตร ส่งเสริมการทำนา ทำสวนผลไม้แบบขั้นบันได การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงปลาในบ่อ ตลอดจนการเลี้ยงแพะ หมูป่า เป็ดเทศ และไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน รวมทั้งการจัดตั้งธนาคารข้าว

สถานที่

โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

curve