ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด มหาสารคาม วันที่ 27 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานดำเนินการขุดคลองห้วยลำเตาและซ่อมแซมฝายลำเตา รวมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กับราษฎรในหมู่บ้านหนองบัวแก้วเก่าและหมู่บ้านหนองบัวแก้วใหม่

สถานที่

บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

curve