• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 11/12/2546

  ให้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียนและให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน....ให้ดูแลเรื่องงานขยายผลบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง ที่ประสบปัญหาเรื่องทุพโภชนาการและรายได้ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด บุรีรัมย์ 01/12/2546

  ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป้นคณะทำงาน เพื่อหาวิธีในการพัฒนาหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีทายาท บ้านราษฎร์รักแดน บ้านแท่นทัพไทย และ้บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอละหานทราย ซึ่งในปี 2528 ได้เร่ิมก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ลพบุรี 14/11/2546

  ในระยะสั้น เห็นสมควรดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดคลองเกตุเพิ่มเติม พร้อมขุดลอกฝายและคลอง จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา ส่วนในระยะยาวกรมชลประทานจะพิจารณาสำรวจความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองไผ่และระบบส่งน้ำมาช่วยเหลือพื้นที่ต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด กาฬสินธุ์ 10/11/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือการขาดแคลนแหล่งน้ำของเกษตรกร กรมชลประทานได้พิจารณาตรวจสอบสภาพพื้นที่และร่วมกับราษฎรบ้านหัวนาคำ พิจารณาแนวทางดำเนินการ สรุปได้ว่า ควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปอ โดยไม่มีระบบส่งน้ำแต่มีทางระบายน้ำปากคลอง เพื่อระบายน้ำลงสู่ลำห้วยต่าง ๆ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด บุรีรัมย์ 07/11/2546

  พัฒนาอาชีพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดทำแปลงตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตรให้ถูกวิธี เน้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด บุรีรัมย์ 07/11/2546

  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างคลองส่งน้ำเชื่อมต่อจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนไทย ตำบลลำดวน เพื่อเติมน้ำให้กับหนองยางบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง พร้อมทั้งขุดลอกหนองยางเพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สำหรับกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพร้อมทั้งทำการขุดลอกลำห้วยจะบก และลำห้วยเจมิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง และสร้างคันดินโดยรอบสวนป่าห้วยเจมิง ตามที่นายประสาน บรร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 24/10/2546

  ให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นที่บ้านทรายทองเป็นแห่งที่ 3 เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณรอบหมู่บ้าน โดยทรงให้ปลูกป่า จำนวน 90 ไร่ และคัดเลือกราษฎรจำนวน 33 ครอบครัว เป็นผู้ดูแลสวนป่าดังกล่าว นอกจากนั้นยังทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงไก่ และจัดตั้งธนาคารข้าวประจำหมู่บ้านแก่ราษฎรด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เลย 16/10/2546

  ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี่ 2535 เพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีพื้นที่ดำเนินการโครงการ 500 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 47 ครอบครัว รวม 192 คน ซึ่งได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินครอบครัวละ 2-5 ไร่ รวมทั้งได้จัดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรตามความสนใจ ทั้งงานศิลปาชีพ งานหัตถกรรมและเกษตรกรรม ได่แก่ กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มตีเหล็ก จักสาน กลุ่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นครพนม 12/10/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยทางจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร โดยให้ราษฎรเข้าอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะทำการขุดลอกลำห้วยวังหินและลำห้วยวังม่วงซึ่งมีสภาพตื้นเขิน และจะก่อสร้างอาคารทดน้ำในลำห้วยวังม่วง ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด กาฬสินธุ์ 10/10/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างฝายน้ำล้นห้วยปอ ในปี 2547 และจะจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปอ เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในพื้นที่ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด บุรีรัมย์ 07/10/2546

  ให้จัดตั้งขึ้น ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐาะนยากจนให้มีอาชีพเสริม และทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิก โดยแบ่งเป็นกลุ่มทอผ้าไหม และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม 39 ราย สามารถทอผ้าไหมลายตางๆ รวมทั้งผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ที่เป็นลายประจำจังหวัด และผลิตใบหม่อน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 04/10/2546

  ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมดำเนินการแบบบูรณาการเพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทรงรับที่จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ที่จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2547...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 01/10/2546

  ทรงทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ สภาพดิน และสภาพแหล่งน้ำ เพื่อทรงนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกตั้งบ้านเรือนและแผ้วถางเข้าไปจับจองทำประดยชน์ออก สค. 1 และ นส. 3ก บางส่วน ในการนี้ได้มีพระราชดำริความว่า "ก็ดีว่าที่ดินมีความพร้อมจะได้ทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นสถานที่จ้างงาน และแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับราษฎร"...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด ปัตตานี 01/10/2546

  ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเลือแก่ราษฎร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในลักษณะไร่นาสวนป่าผสม เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรสูงสุด ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 01/10/2546

  ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมการสร้างปะการังเทียมและทำการศึกษาพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ปัจจุบันมีราษฎรจำนวน 7,580 ครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพผลิตน้ำบูดู กลุ่มผลิตปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กลุ่มผลิตปลากะตัก และกลุ่มงานหัตถกรรม มีรายได้เฉลี่ยคนละ 24,000 บาทต่อปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด ปัตตานี 28/09/2546

  ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและการป้องกันน้ำท่วม โดยดำเนินการขุดคลองระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ และดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพดินโดยการจัดรูปแปลงนาด้วยการขุดคูยกร่อง และปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมให้ราษฎรให้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก นอกจากนั้นยังจัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี เช่น การทำขนม ศิลปประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 26/09/2546

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินบ้านเนินธัมมัง สำหรับการพัฒนาอาชีพการทำนา โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาการ และการทดลอง เพื่อแนะนำให้ราษฎรทำนาข้าวก่อนฤดูน้ำหลากและหลังจากน้ำลด โดยใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง รวมทั้งการใช้ปุ๋ยซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ทำนาบนพื้นที่ 197 ไร่ ได้ผลผ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด พัทลุง 24/09/2546

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ปัจจุบันหน่วยราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนองพระราชดำริจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งครองชีพ และพื้นที่บริจาค จำนวน 254 ไร่ เพื่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งจ้างแรงงาน รวมทั้งเป็นแหล่งให้การเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การดำเนินงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน ได้แก่ แปลงการเกษตร ปศุศัตว์ ประมง และงานโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจ้างราษฎรในพ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 23/09/2546

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ซึ่งราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวรและประกอบอาชีพมั่นคง ปัจจุบันมีราษฎร 36 ครัวเรือน ผลิตผลที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี ได้แก่ งานปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ด และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งโครงการนาข้าวขั้นบันได ตามพระราชดำริ บนพื้นที่จำนวน 921 ไร่ ซึ่งเมื่อปี 2545 ที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกข้าวคลองหลวง 1 ผลผลิตต่อไร่สูงเพียงพอแก่การบริโภคได้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2546

  ที่ดินจำนวนประมาณ 2,000 ไร่ ติดแม่น้ำบางนรา ซึ่งเป็นนาร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ สรุปความว่า ดูหน้าฝนอีกหน่อย ชาวบ้านไม่ทิ้งที่นาง่าย ๆ การที่ชาวบ้านไม่ทำนา น่าจะมีอะไรสักอย่าง ที่ดินตั้ง 2,000 ไร่ น่าเสียดายถ้าจะทิ้งโดยไม่ทำประโยชน์...

  อ่านต่อ »

1 ...121314151617181920...50( 981 พระราชดำริ )

curve