• พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 09/10/2547

  ให้จัดตั้งขึ้น โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2544 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 319 ไร่ 2 งาน เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกและสาธิตการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งจ้างแรงงานสำหรับผู้ว่างงานและเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารของจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งพืชไร่ พืผัก และไม้ผลเป็นหลัก เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของท้องตลาด จากการด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 09/10/2547

  ให้พิจารณาจัดทำโครงการเลี้ยงปลากดเหลือในกระชังให้แก่ราษฎรบ้านตอหลัง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 08/10/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยเป็นศูนย์สาขาที่ 3 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกครอบครัวละ 3 ไร่ และมีพื้นที่สำหรับทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ให้สมาชิกครอบครัวละ 3 ตัว เพื่อให้มีรายได้หลักจากการเลี้ยงสัตว์และมีรายได้เสริมด้านการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ครอบครัว จำนวน 167 คน และได้ม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด นราธิวาส 08/10/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพะราชดำริในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมคลองน้ำคอนกรีต ความยาว 770 เมตร เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำบางนรามาใช้ในการเกษตร รวมทั้งก่อสร้างทาง ความยาว 790 เมตร เพื่อใช้ป๋นเส้นทางคมนาคมและลำเลียงผลผลิตการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่แต่เดิมขาดแคลนน้ำ ได้ประมาณ 300 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ยะลา 01/10/2547

  ให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือในการจัดสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนฝายทดน้ำ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบก่อสร้างเป็นเขื่อนดิน โดยช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในตำบลลำพะยา และตำบลลำใหม่ รวมทั้งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืด และแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพป่าในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะได้ประกาศให้เป็นเขตอุทยา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 24/09/2547

  ให้กรมชลประทานพิจารณาขุดคลองคูดินส่งน้ำที่อยู่เดิม และปรับปรุงคลองตามธรรมชาติให้เป็นคลองส่งน้ำ รวมถึงการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างและตั้งกลุ่มศิลปาชีพขึ้นที่บ้านน้ำดำ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ให้ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ถูกต้อง ราษฎรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ให้ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ถูกต้อง ราษฎรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทำ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร พื้นที่สาธารณประโยชน์แต่เดิมเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อ่มถวาย จำนวน 600 ไร่ ในระยะแรกได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อทำก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2547

  โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ สร้างงานให้คนทำ เป็นแหล่งผลิตอาหาร และขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความเป็นป่าที่สมบูรณ์ และควรส่งเสริมการปลูกเงาะน้ำตาลกรวด ให้นำไก่ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง และหากดำเนินการได้ดีแล้ว ก็จะมีคนเข้ามาดู มาศึกษา จะเป็นประโยชน์มาก... ให้จัดหาน้ำให้แก่ฟาร์มตัวอย่างและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการดูแลเลี้ยงแพะ รวมถึงการบริโภคนม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 21/09/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และประกอบอาชีพที่มั่นคง โดยจัดสรรที่ทำกินให้ครอบครัวละ 3-5 ไร่ สำหรับประกอบอาชีพปลูกไม้ผล ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ และปลา รวมทั้งส่งเสริมงานศิลปาชีพ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกครอบครัวละ 60,000 บาทต่อปี ปัจจุบันดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกไปแล้ว จำนวน 36 ครอบค...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 13/09/2547

  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในเขตพื้นที่การประมงของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ด้วยการจัดสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ได้แก่ ปะการังเทียม หรือแนวหินเทียมในทะเล โดยจัดวางตู้รถไฟ แท่งคอนกรีตและท่อคอนกรีต ให้เป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย หาอาหาร และสือพันธุ์วางไข่ รวมทั้งได้จัดทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ด้วยการปลูกป่าชายเลน ป่าชุ่มน้ำ และหญ้าทะเล ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 10/09/2547

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือ แก่ราษฎรตำบลตันหยงลิมอในเรื่องดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง รวมทั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านตอหลัง เนื่องจากบ้านตอหลังนี้ไม่มีกลุ่มศิลปาชีพ แต่มีการรวมกลุ่มศิลปาชีพจักสานย่านลิเภาในตำบลใกล้เคียง รวม 4 กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จักสานย่านลิเภาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า ถาด แจกัน และพาน เป็นต้น ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 09/06/2547

  ให้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ขึ้น ณ บริเวณหมู่บ้านรอตันบาตู หมู่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยให้จัดซื้อที่ดินว่างเปล่า มาทำการจัดสรรแบ่งแปลงและจัดสร้างหมู่บ้านเพื่อทำการช่วยเหลือครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรม จากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้.. ให้จัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎร เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร รวมทั้งให้ด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ลำปาง 18/03/2547

  ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพขึ้น ณ บ้านแม่ต๋ำ เมื่อปี 2527 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนที่ดินทำกิน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ ล่าสัตว์ และหาของป่า ให้มีอาชีพเสริมจะได้มีรายได้เพิ่มเติมมาเลี้ยงดูครอบครัว และในปี 2531 ได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้แก่ราษฎร อันเป็นการช่วยป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าและช่วยรั...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 16/03/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 เพื่อสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์แก่ราษฎร อันเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ทำให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นการช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 09/03/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรอย่าถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรบ้านขุนอมแฮดใน และบ้านขุนอมแฮดนอก ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ด้วยการดำเนินกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำและไว้ใช้สอยในชุมชน การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการบำรุงดิน ด้วยอินทรียวัตถุ การขุดคูรับน้ำ การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน ด้านการชลประทานได้จัดทำฝายกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 25/02/2547

  ให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้น โดยให้คนอยู่กับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะทำให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชเสาวนีย์ ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนแห่งแรกขึ้น ที่บ้านนาป่าแปก เมื่อปี 2543 โดยยึดถือโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 24/02/2547

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยนำแนวทางโครงการธนาคารชุมชนตามพระราชดำริมาดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธาร ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 21/02/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นในปี 2536 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว - ดอยผาหม่น - ดอยผาจิ บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง โดยจัดโรงทอผ้าโครงการศิลปาชีพ และกลุ่มปักผ้าลายชาวเขาขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานกราทอผ้า และอุปกรณ์การทอผ้าแก่ราษฎร นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินงานด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน และการเจียระไนหยก เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรด้วย ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 18/02/2547

  .ให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ นาร้างที่อยู่ใกล้เคียงให้สามารถปลูกข้าวได้ โดยใช้ปุ๋ยพืชสดช่วยในการปรับปรุงดิน... ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือแบบสุญญากาศ และพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ความชื้นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว... ให้พิจารณาขยายกลุ่มข้าวซ้อมมือให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 18/02/2547

  ให้ศูนย์พิกุลทองฯ ช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการวัดความชื้นในเมล็ดข้าวและเก็บข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันการสีข้าว โดยให้จัดทำเป็นสูตรแก่กลุ่มเกษตรกร...

  อ่านต่อ »

1 ...101112131415161718...50( 981 พระราชดำริ )

curve