• พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2546

  ให้หาปลากือเราะ (ปลาพลวงชมพู) มาเลี้ยงที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ถ้าฟาร์มนี้เลี้ยงไม่ได้ให้ไปเลี้ยงอีกฟาร์มหนึ่ง.. . น่าจะหาต้นหลวงชะโอมมาปลูก... หน้าฝนน้ำจะมีมากน่าจะหาวิธีเก็บน้ำใช้ ซึ่งฝนจะตกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด ปัตตานี 16/09/2546

  ให้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเรื่องระบบจำหน่ายไฟฟ้าและรถไถให้แก่ราษฎรด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 16/09/2546

  ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นเมื่อปี 2527 โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสานย่านลิเภา กลุ่มสานเสื่อกระจูด กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มปักผ้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ปัจจุบันมีสมาชิก 1,507 คน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ราษฎรสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด นราธิวาส 15/09/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร ได้แก่ การก่อสร้างอาคารทดน้ำพร้อมคันกั้นน้ำเพื่อทดน้ำเข้าพื้นที่นา สร้างคูส่งน้ำคอนกรีตพร้อมทั้งการขุดลอกคลองให้สามารถเก็บกักและระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด นราธิวาส 15/09/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในการดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อให้ระบายน้ำได้ดี และเปิดช่องทางลัดเพื่อรับน้ำทะเลเข้ามายังบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลา ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด นราธิวาส 13/09/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำสำหรับบริโภค นอกจากนี้ทรงให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและผันน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรทางด้านการเกษตรในฤดูแล้ง และเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด นราธิวาส 13/09/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ เช่น การก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางนรา พร้อมการก่อสร้างคลองส่งน้ำ รวมทั้งการซ่อมแซมถนนให้สามารถขนส่งผลผลิตการเกษตรและใช้ในการสัญจรได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 13/09/2546

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เพื่อให้ราษฎรที่อพยพเข้ามาใช้พื้นที่ทำประโยชน์ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ โดยให้เป็นศูนย์สาขาที่ 3 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันได้จัดแบ่งเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแก่สมาชิก 37 ครัวเรือน จำนวน 163 คน โดยหน่วยราชการได้เข้ามาดำเนินงานสนับสนุนเทคโนโลยีและการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 09/09/2546

  ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอีกด้วย ปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 1,150 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มจักสานย่านลิเภา กลุ่มสานเสื่อกระจูดและผลิตภัณฑ์จากกระจูด กลุ่มประดิษฐ์เรือกอและจำลอง กลุ่มแกะสลักไม้เขียนลาย กลุ่มเลี้ยงปลา และกลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศ ซึ่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 08/09/2546

  กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎร เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริม จึงทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ และจัดตั้งเป็นโครงการศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า พร้อมกับพระราชทานแบบฝึกหัด และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการเริ่มต้น ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 4 หมู่บ้าน รวมทั...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 09/04/2546

  ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ ที่บ้านแม่ปาง โดยยึดถือโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผล ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกราษฎร 20 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ฯ จัดตั้งหมู่บ้านเกษตรกรตัวอย่าง ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนแบบผสมผสาน โดยเน้นการทำฟาร์มตัวอย่าง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ราษ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 08/04/2546

  ให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ตั้งแต่ช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งบ้านไม้ลันเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และด้านการเกษตร รวมทั้งการป้องกันปราบปรามยาเสพติด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 26/03/2546

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้ง "โครงการสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงเขาอมพาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้รับการฝึกอบรมการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการปศุสัตว์ โดยจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ครอบครัวละ 2 ไร่ และอบรมให้ราษฎรได้เรียนรู้การใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลผลิตที่พอเพียงสำหรับการบริโภค มุ่งเน้นการทำเกษตรกรรมแบบปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 23/03/2546

  ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2545 เนื่องจากพื้นที่บริเวณดอยแบแลถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่า อันมีผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำบริเวณห้วยอมแฮด ห้วยแบแล ห้วยแม่ตื่น ห้วยพะอ้น ห้วยกองซาง ห้วยไคล้นุน โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมาจัดทำแปลงปลูกพืชเมืองหนาวและให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ฯ เรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ไปดำเนินงานในพื้นที่การเกษตรของตน ปัจจุบันหน่วยราชการได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 20/03/2546

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 เนื่องจากบริเวณป่าต้นน้ำ ห้วยหกหลวง ห้วยสามหมื่น ห้วยนาอ่อน และห้วยนายาว ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำแม่แดง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ได้ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่า ทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาการลักลอบค้าขายยาเสพติด หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ฯ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และบรรเ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/03/2546

  ให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในลักษณะ "โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่" บริเวณแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ "คนอยู่กับป่า" ได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ และอาข่า จำนวน 20 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ฯ ส่งเสริมการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน การเรียนวิช...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 16/03/2546

  ให้น่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้ง "โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ดำเนินการฝึกอบรมให้ทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้ราษฎรได้เรียนรู้การใช้ที่ดินให้เกิดผลผลิตพอเพียงสำหรับการบริโภค มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง การดำเนินการฝึกอบรมในเรื่องการตลาดและการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าข...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 10/03/2546

  ความจริงที่ตรงนั้นจะราคาแพงขึ้นเยอะซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาที่ตรงนั้นถ้าไปซื้อจะไม่ขายให้…เดี๋ยวนี้ที่นั่นปลูกมะม่วงปลูกผักได้อย่างดีมีกำไร ที่รักที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่จะทำให้มีกำไรไม่เคยเอาเงินที่ได้มาเป็นถือว่าเป็นกำไรแต่ว่าสร้างเพิ่มเติมและซื้อที่เพิ่มเติมให้สามารถที่จะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งคนก็รู้จักกันทั้งนั้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 22/02/2546

  ให้นำอดีตเด็กขาดสารอาหารที่ได้รับการดูแลจนมีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับปกติ และปัจจุบันเรียนอยู่ในชั้นมัธยม เข้ามาร่วมในการฝึกอบรมและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ปกครองและเด็กขาดสารอาหารต่อไป... ควรพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 27/01/2546

  ในการช่วยเหลือราษฎรพื้นที่รวมทั้งทรงแสดงความห่วงใยในเรื่องการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรอันจะส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ สารพิษซึมซับลงสู่แหล่งต้นน้ำ ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเกษตรกรและส่วนรวม ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยจะดำเนินการจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ...

  อ่านต่อ »

1 ...131415161718192021...50( 981 พระราชดำริ )

curve