• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 18/02/2547

  ให้จัดทำบัญชีฟาร์ม เพราะชาวบ้านเวลาให้ทำอะไรไม่จด ไม่เขียน ตอนหลัง อบต. ทำบัตรค่าอาหารนักเรียนก็ไม่ได้ทำ จึงให้ทำเพื่อให้เกิดความโปร่งใส... และให้ทุกครอบครัวผู้ใช้น้ำบางนราทำบัญชีฟาร์ม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/02/2547

  ให้ทำการศึกษา วิจัย และทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น เป็นตัวอย่างด้านการเกษตรแก่ราษฎร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น งานวิจัยไม้ผลเมืองหนาว รวบรวมศึกษาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ พีช สาลี่ พลับ สตรอเบอรี รวมทั้งพันธุ์ไม้ตัดออก การปลูกพืชผักเมืองหนาว งานด้านป่าไม้ ตลอดจนงานฝึกอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่เกษตรกรเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาและส่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 16/02/2547

  ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรในพื้นที่สูง บนพื้นที่ 750 ไร่ ในลักษณะวิทยาลัยชาวบ้าน เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่ราษฎร และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่ม เพื่อเป็นกการช่วยเหลือให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดง บ้านห้วยแม่เกี๋ยง และราษฎรบ้านเจียจันทร์ จำนวนรวม 306 คน มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างชุมชนให้เข้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 14/02/2547

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้ง "โครงการสถานีการพัฒนาการเกษตรบนที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านเสาแดง" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับความรู้ในด้านการเกษตรอย่างถูกวิธี รู้จักการใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการดำเนินการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคและสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เพื่อการดำรงชีพโดยไม่ไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 12/02/2547

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้พื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุกของราษฎรเข้าแผ้วถางป่าและทำไร่เลื่อนลอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดนดำเนินการในลักษณะ "วิทยาลัยชาวบ้าน" ด้วยการฝึกอบรมการเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ราษฎร และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้กลับอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ราษฎร และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้กลับอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันป่าไม้มิให้ถ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด น่าน 09/02/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้พื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุกของราษฎรเข้าแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันป่าไม้มิให้ถูกทำลาย และให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในลักษณะคนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานราชการได้ดำเนินการ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 07/02/2547

  ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และระอบบชลประทานตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ทำกินไม่เพียงพอ และปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ จากการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ส่งผลให้ราษฎรได้ร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 04/02/2547

  ให้กรมชลประทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและซ่อมแซมฝายเดิมที่ชำรุด รวมทั้งปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 03/02/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 โดยกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การสาธิตทดลองปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง สำหรับเป็นแหล่งจ้างงาน และให้ราษฎรได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยกันดูแลรักษาป่าและฟื้นฟูให้ป่ามีสภาพดีขึ้น เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดระเบียบชุมชน และร่วมกันรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร ด้านการก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 31/01/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง โดยให้ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเพื่อการเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้พื้นที่อย่างจำกัดแต่ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างงาน การสร้างรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสภา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 29/01/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กะเหรี่ยง มูเซอ และลีซอ เข้าร่วมโครงการ 41 ครอบครัว 160 คน ซึ่งได้รับการส่งเสริมกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ โดยมีการจัดท...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 28/01/2547

  ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเนื้อที่ 500 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับการอบรมการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่อย่างจำกัด แต่ให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอสำหรับการบริโภค เช่น การเพาะปลูกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองแบบขั้นบันได การปลูกไม้ผลและพืชผักเมื่องหนาว ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง และอาศัยแหล่งน้ำธรรมช...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 24/01/2547

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2542 ณ บริเวณแหล่งต้นน้ำห้วยตาช้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาวฝั่งซ้าย เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีพื้นที่ทำกิน จะได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่า โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ทำให้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าได้ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 21 ครอบครัว 97 คน ในปีที่ผ่านมา ส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนิน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 12/01/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งโครงการ "สถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง ดอยสามเส้าใหญ่" ขึ้น ในพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ โดยให้ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่บ้านห้วยส้าน และบ้านสุขฤทัย ประมาณ 900 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ และปลอดจากสารเคมี ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมและรายได้ อันเ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 11/01/2547

  ให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในลักษณะ "โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่" ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืออิ่ม การสร้างความมั่นคงหรืออุ่น และการสร้างจิตสำนึกหรืออุดมการณ์ในการช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นยามรักษาชายแดน รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ อาข่า และกะเหรี่ยง รวม 20 ครอบครัว ที่ไม่มีที่ทำกินและเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพต่า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด น่าน 09/01/2547

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้ง "สถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงดอยขุนน่าน" ในพื้นที่ 500 ไร่ และฟื้นฟูสภาพป่าอีกประมาณ 2,500 ไร่ โดยให้ราษฎรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่จำกัดแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับอุดมสม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  จังหวัด น่าน 30/12/2546

  ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ทั้งพื้นที่ทำกินพื้นที่ปลูกป่า และส่วนฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย โดยมีส่วนราชการเข้ามาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นเขาสูงชัน ประสบปัญหาหน้าดินพังทลาย จัดทำแปลงเกษตรแบบขั้นบันได เพาะปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สลับกับการปลูกถั่วมะแฮ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 23/12/2546

  ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาขึ้น สำหรับให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ภาษาไทย อันเป็นพื้นฐานการศึกษา โดยศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 66 คนครู 4 คน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ มีนักเรียน 60 คน ครู 4 คน ซึ่งทั้งสองแห่งได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ้างครูสอนเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทยได...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงราย 18/12/2546

  ทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐกับพวก ถวายฏีกาเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน และขอทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 11/12/2546

  ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พิจารณา ส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และหมู่บ้านชายทะเลที่ประสบปัญหาเรื่องทุพโภชนาการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเดิมราษฎรหมู่บ้านชายทะเลประกอบอาชีพทำการประมง ต่อมาปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนลดลง การประกอบอาชีพประมงจึงทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้ขาดแคลนรายได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและเกิดปัญหาทุพโภชนา...

  อ่านต่อ »

1 ...111213141516171819...50( 981 พระราชดำริ )

curve