• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 29/12/2552

  โครงการพัฒนาและจัดหาระบบน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในโครงการตามพระราชดำริ เมื่อได้ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ควรจัดหาคู่มือการบริหารจัดการน้ำ และการดูแลรักษาให้ชาวบ้านรับรู้ และสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ เพื่อให้โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 28/12/2552

  ในพื้นที่บริเวณนี้ราษฎรปลูกข้าวไม่พอกิน ประกอบกับชาวบ้านส่วนหนึ่งนับถือลัทธิฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ ที่ตนเองเลี้ยง จะกินเฉพาะสัตว์ป่าที่ล่ามาได้เท่านั้นทำให้ราษฎรเป้นโรคขาดสารอาหารมากขึ้น ดังนั้น ควรพิจารณาส่งเสริมการปลูกข้าว ปลูกผักให้มากขึ้นรวมทั้งสุขศาลาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยส่งเสริมสุขภาพราษฎรโดยจัดหาวิตามินที่จำเป้น เพื่อเป็นอาหารเสริมให้ราษฎรมากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 27/10/2552

  ให้สำนักงาน กปร. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนราชนุเคราะห์ 30 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริถ้ำน้ำฮูรายทาง ตำบลสบป๋อง อำเภอบางปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปความว่า ในพื้นที่โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ ถ้ำน้ำฮูรายทาง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ชลบุรี 19/10/2552

  ให้สำนักงาน กปร. พิจารณารวบรวมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สมุทรปราการ 26/11/2549

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 “ให้ช่วยอนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้ อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มจนเกินที่กฎหมายกำหนด ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตรและป่าไม้แบบผสมผสาน การฟื้นฟูและซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนให้เอื้อประโยชน์เท่าที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 “อยากให้ช่วยกันปลูกต้นไม้วันส...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด อ่างทอง 01/11/2549

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการที่จังหวัดอ่างทองได้ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เกิดความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้จังหวัดจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และจัดหาอาหารทางด้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 26/09/2549

  ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการอบรมราษฎรในด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เพื่อรองรับแรงงานเข้ามาทำงาน โดยสอนวิธีการสร้างบ้าน สร้างห้องน้ำ การกำจัดขยะและของเสีย โดยทำเป็นตัวอย่าง และเน้นให้ราษฎรทำเอง เพื่อให้สามารถช่วยตัวเองได้ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรได้ดำเนินการพอสมควรแล้ว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการค้าขั้นพื้นฐาน การขายของชำ การจัดทำบัญชี และควรมีการรวมกลุ่ม โดยเน้นห...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2549

  ให้ประมวลตำราแกล้งดินอย่างต่อเนื่อง... ให้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์โครงการแกล้งดิน และให้จดลิขสิทธิ์ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 04/07/2549

  ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล0010.1/2612 ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 28/03/2549

  ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้ในด้านการเกษตรที่ถูกต้อง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 02/01/2549

  ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง… ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหมู่ที่ 6 และ 8 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 29/12/2548

  ให้ดำเนินการติดตั้งมุ้งลวดให้กับบ้านพักนักเรียนและให้ครูพัฒนาทบทวนความรู้จากซีดีการเรียนการสอน ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ศรีสะเกษ 26/12/2548

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และได้พระราชทานพระราชดำริให้ทางจังหวัดมีหนังสือขอใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์จากกรมป่าไม้จัดหาพื้นที่ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรมสำหรับรษษฎรได้ใช้สิทธิ์ทำกินอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาบุกรุกและทำลายป่าได้อีกทางหนึ่ง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 20/12/2548

  ให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพขึ้นที่หมู่บ้านดอนคำ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อสร้างศาลาศิลปาชีพ ทำการฝึกอบรมการทอผ้าและวิชาชีพต่างๆ แก่ราษฎรบ้านดอนคำและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ยากจนให้มีงานทำและมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพอีกด้วย ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด กาฬสินธุ์ 16/12/2548

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงสภาพความสมบูรณ์ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ และขุดสระเก็บน้ำประจำไร่ พร้อมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ เพื่อให้ราษฎรในตำบลดินจี่ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วย บ้านดินจี่ บ้านห้วยสมอทบ เป็นหมู่บ้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด มหาสารคาม 15/12/2548

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป และให้ราษฎรได้ช่วยเลือกันดูแลรักษาป่าให้คงสภาพความสมบูรรณ์ ซึ่งรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะขุดลอกคลอง และบ่อน้ำธรรมชาติเดิมที่ตื้นเขิน เพื่อให้ราษฎรบ้านแดงน้อย ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการกษตรและอุปโภคบริโภภค สำหรับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดำพี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 2543 ประกอบด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด มุกดาหาร 13/12/2548

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟบริเวณเหนือบ้านดอนม่วงพัฒนา พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอญู่ในบ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 และบ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วย ส่วนปัญหาไม่มีที่ทำกินของราษฎร ให้ดำเนินการจ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 10/12/2548

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยจัดตั้งโครงการ "คนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ" เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการนำร่องใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าโข่ง ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และบ้านท่าแร่ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยในช่วงฤดูแล้งจะส่งเสริมให้มีการจัดทำแหล่งอาหาร และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรด้วยการปลูกข้าวน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นครพนม 28/11/2548

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงสภาพความสมบูรณ์ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างฝายปิดกั้นลำห้วยหินกอง พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยหินกอง และห้วยแคน เพื่อให้ราษฎรที่อยู่บริเวณลำห้วยทั้งสองแห่งได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ส่วนปัญหาไม่มีที่ทำกินของราษฎรให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในลักษณะฟาร์มป่าเศรษฐก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 08/11/2548

  ให้กองทัพภาคที่ 1 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยสนับสนุนให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำยางชุม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรี ตลอดจนส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจังหวัดประจวบค...

  อ่านต่อ »

1 ...789101112131415...50( 981 พระราชดำริ )

curve