ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตาก วันที่ 28 ธันวาคม 2552

พระราชดำริ

ในพื้นที่บริเวณนี้ราษฎรปลูกข้าวไม่พอกิน ประกอบกับชาวบ้านส่วนหนึ่งนับถือลัทธิฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ ที่ตนเองเลี้ยง จะกินเฉพาะสัตว์ป่าที่ล่ามาได้เท่านั้นทำให้ราษฎรเป้นโรคขาดสารอาหารมากขึ้น ดังนั้น ควรพิจารณาส่งเสริมการปลูกข้าว ปลูกผักให้มากขึ้นรวมทั้งสุขศาลาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยส่งเสริมสุขภาพราษฎรโดยจัดหาวิตามินที่จำเป้น เพื่อเป็นอาหารเสริมให้ราษฎรมากขึ้น

สถานที่

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ หมูที่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

curve