ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 26 กันยายน 2549

พระราชดำริ

ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการอบรมราษฎรในด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เพื่อรองรับแรงงานเข้ามาทำงาน โดยสอนวิธีการสร้างบ้าน สร้างห้องน้ำ การกำจัดขยะและของเสีย โดยทำเป็นตัวอย่าง และเน้นให้ราษฎรทำเอง เพื่อให้สามารถช่วยตัวเองได้ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรได้ดำเนินการพอสมควรแล้ว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการค้าขั้นพื้นฐาน การขายของชำ การจัดทำบัญชี และควรมีการรวมกลุ่ม โดยเน้นหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ยังมีปัญหา

สถานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสิรินธร

curve