ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด อ่างทอง วันที่ 01 พฤศจิกายน 2549

พระราชดำริ

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการที่จังหวัดอ่างทองได้ประสบปัญหาอุทกภัย  ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เกิดความเสียหาย  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้จังหวัดจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร  และจัดหาอาหารทางด้านการเกษตรให้กับราษฎรที่ประสบภัยและเดือดร้อน  โดยจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำฟาร์มตัวอย่าง ๒ แห่ง แห่งแรกที่หนองระหารจีน  ตำบลบ้านอิฐ  อำเภอเมืองอ่างทอง  ในพื้นที่   ๓๖  ไร่  จัดทำฟาร์มตัวอย่างแห่งที่ ๒  โดยใช้ที่ราชพัสดุ  หมู่ ๓  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่  มีระบบส่งน้ำชลประทานที่สมบูรณ์ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  พื้นที่ทั้งหมด ๑,๐๐๕ ไร่   ๒ งาน ๖๘ ตารางวา  ในระยะแรกใช้พื้นที่ดำเนินโครงการแล้วประมาณ  ๕๘๗ ไร่ โดยพื้นที่ดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินงานด้านป่าไม้ จำนวนพื้นที่ ๑๐ ไร่ ซึ่งดำเนินการโดยกรมป่าไม้ โดยปลูกต้นไม้แบบไม่เป็นแถวเป็นแนวเพื่อให้เหมือนป่าธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้จำนวน ๑๕๐ ชนิด จำนวน ๔,๖๑๒ ต้น และด้วยทรงห่วงใยรวมทั้งเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  และทรงมีพระราชเสาวนีย์ กับอธิบดีกรมป่าไม้ให้ดำเนินการปลูกป่า ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ระยะที่สอง จำนวนพื้นที่ ๕๐ ไร่ ในการดำเนินการพัฒนางานด้านป่าไม้ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ระยะที่สอง จำนวนพื้นที่ ๕๐ ไร่ นี้  กรมป่าไม้ จะจัดทำเป็นพื้นที่ป่าไม้ตัวอย่าง เป็นศูนย์ถ่ายทอดวิชาการป่าไม้ โดยการสร้างป่าต้นน้ำจำลอง และนำเสนอรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และการปลูกหญ้าแฝก จัดทำสวนรวมพันธุ์ไม้มงคลต่างๆ สวนรวมพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด สวนรวมพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ สวนรวมพันธุ์ไม้สมุนไพร แปลงสาธิตระบบวนเกษตร ป่าไม้ ๓ อย่างได้ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อสร้างเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีป่าไม้ ส่งเสริมอาชีพป่าไม้ และเป็นแหล่งผลิตอาหารป่า เป็นธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)   และจะสาธิตด้านการจัดการผลผลิตที่ได้จากสวนป่าต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การนำผลผลิตป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ แก่ ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในท้องที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง 

สถานที่

จังหวัดอ่างทอง

curve