ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 02 มกราคม 2549

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง… ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหมู่ที่ 6 และ 8 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง... ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

curve