ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด มหาสารคาม วันที่ 15 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป และให้ราษฎรได้ช่วยเลือกันดูแลรักษาป่าให้คงสภาพความสมบูรรณ์ ซึ่งรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะขุดลอกคลอง และบ่อน้ำธรรมชาติเดิมที่ตื้นเขิน เพื่อให้ราษฎรบ้านแดงน้อย ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการกษตรและอุปโภคบริโภภค สำหรับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดำพี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 2543 ประกอบด้วยกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มปักผ้า และกลุ่มจักสาน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 296 คน ซึ่งหลังจากการดำเนินงานตามพระราชดำริ ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความอยู่ดีกินดี ประชาชนมีความรักถิ่นฐาน ส่งผลให้การอพยพไปทำงานต่างถิ่นลดลง

สถานที่

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

curve