ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 20 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพขึ้นที่หมู่บ้านดอนคำ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อสร้างศาลาศิลปาชีพ ทำการฝึกอบรมการทอผ้าและวิชาชีพต่างๆ แก่ราษฎรบ้านดอนคำและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ยากจนให้มีงานทำและมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพอีกด้วย

สถานที่

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ - เสนานฤมิตร บ้านหนองแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

curve