ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2549

พระราชดำริ

ให้ประมวลตำราแกล้งดินอย่างต่อเนื่อง... ให้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์โครงการแกล้งดิน และให้จดลิขสิทธิ์ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

curve