ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตาก วันที่ 29 ธันวาคม 2552

พระราชดำริ

โครงการพัฒนาและจัดหาระบบน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในโครงการตามพระราชดำริ เมื่อได้ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ควรจัดหาคู่มือการบริหารจัดการน้ำ และการดูแลรักษาให้ชาวบ้านรับรู้ และสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ เพื่อให้โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สถานที่

ณ โรงเรียนแม่สะเม หมู่ที่ 8 อำเภอท่าทองยาง จังหวัดตาก

curve