ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2548

พระราชดำริ

ให้กองทัพภาคที่ 1 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยสนับสนุนให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำยางชุม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรี ตลอดจนส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำยางชุม ให้สามารถเก็บกักและระบายออกท้ายเขื่อน โดยไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิม และให้พิจารณานำน้ำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการจัดหาน้ำให้พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีโดยก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) และสระน้ำขนาดเล็กตามลำห้วยในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ซึ่งจะช่วยชะลอน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมและทำให้เกิดความชุ่มชื้น และเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ทั้งนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยเพิ่มระดับเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำอีก 2 เมตร ทำให้ความจุเพิ่มขึ้น 9.10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรได้อีก 5,000 ไร่ สำหรับฝายต้นน้ำ หรือสระเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำ และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่พิจารณาก่อสร้างนั้นมีความจุ 40,000 ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 9 แห่ง และฝากเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทำการเพาะปลูกและสำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี สร้างความชุ่มชื้นบริเวณป่าโดยรอบ ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ำกุยบุรี ช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรีในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเป็นแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าอีกด้วย

สถานที่

อ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

curve