ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด กาฬสินธุ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงสภาพความสมบูรณ์ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ และขุดสระเก็บน้ำประจำไร่ พร้อมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ เพื่อให้ราษฎรในตำบลดินจี่ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วย บ้านดินจี่ บ้านห้วยสมอทบ เป็นหมู่บ้านในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่มีการส่งเสริมอาชีพเสริมด้านการทอผ้า และจักสาน

สถานที่

บ้านดินจี่ - บ้านห้วยสมอทบ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

curve