ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนราชนุเคราะห์ 30 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริถ้ำน้ำฮูรายทาง ตำบลสบป๋อง อำเภอบางปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปความว่า ในพื้นที่โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ ถ้ำน้ำฮูรายทาง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ระบบชลประทาน และการดูแลรักษาแหล่งน้ำแก่นักเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

สถานที่

ณ โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

curve