ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟบริเวณเหนือบ้านดอนม่วงพัฒนา พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอญู่ในบ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 และบ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วย ส่วนปัญหาไม่มีที่ทำกินของราษฎร ให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน แหล่งอาหาร และแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป สำหรับพื้นที่ทำกินของราษฎรที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้พิจารณำดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมสภาพแล้ว เพื่อให้ราษฎรสามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเป็นการยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า บ้านดอนม่วงพัฒนาเป็นหมู่บ้านในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ - นาโคกกุง และโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคน ที่มีการส่งเสริมอาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า และจักสาน

สถานที่

โครงการบ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

curve