ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 10 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยจัดตั้งโครงการ "คนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ" เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการนำร่องใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าโข่ง ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และบ้านท่าแร่ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยในช่วงฤดูแล้งจะส่งเสริมให้มีการจัดทำแหล่งอาหาร และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรด้วยการปลูกข้าวนาปรัง และปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ส่วนในช่วงฤดูฝน จะจัดหาอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงปลาในกระชัง ในลำน้ำสงคราม สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ดำเนินการขุดลอกหนองไชยวาน ทำแก้มลิง และปรับปรุงทางระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแข้ตีนกุด เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศในแม่น้ำสงครามด้วยการฟื้นฟูป่าบุ่งป่าทาม หรือป่าไผ่ที่อยู่ริมน้ำ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาสภาพตลิ่งของแม่น้ำไม่ให้พังทลาย พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด ส่วนปัญหาไม่มีที่ทำกินของราษฎร ให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านท่าแร่ - ดงปลาปากขึ้น บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ สำหรับเป็นแหล่งจ้างงาน แหล่งอาหารและแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และด้านต่างๆ ให้แก่ราษฎรบ้านท่าแร่ และหมู่บ้านใกล้เคียง

สถานที่

บ้านท่าแร่ (ชุมชนดงปลาปาก) หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

curve