ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นครพนม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

พระราชดำริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงสภาพความสมบูรณ์ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างฝายปิดกั้นลำห้วยหินกอง พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยหินกอง และห้วยแคน เพื่อให้ราษฎรที่อยู่บริเวณลำห้วยทั้งสองแห่งได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ส่วนปัญหาไม่มีที่ทำกินของราษฎรให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในลักษณะฟาร์มป่าเศรษฐกิจบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งสภาพพื้ที่ยังคงเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงาน แหล่งอาหาร และแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งหาของป่า เช่น เห็ดป่า ผักหวานป่า และไข่มดแดง พร้อมทั้งให้ดำเนินการเลี้ยงผึ้ง เนื่องจากน้ำผึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

สถานที่

บ้านวังกะเบา หมู่ที่ 4,6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

curve