• พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 01/11/2548

  ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และจ้างงานช่วยเหลือราษฎร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 154 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียว มีการระบายน้ำช้า ทำให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างคูส่งน้ำ พร้อมขุดคลอง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 28/10/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และจ้างงานช่วยเหลือราษฎร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ "ป่าตาเขียว" มีเนื้อที่ประมาณ 501 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเสม็ด และป่าพรุ ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ดินยังมีสภาพเป็นดินทรายที่มี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 28/10/2548

  ควรปลูกหวายในพื้นที่ป่าไม้ การปลูกหวายจะช่วยมูลนิธิศิลปาชีพในการนำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ควรดำเนินการปลูกต้นดาหลา และทำการเลี้ยงห่านในฟาร์มด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 14/10/2548

  ให้ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ได้กราบบังคมทูลรายงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 11/10/2548

  ให้จัดตั้งขึ้น พร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อุปกรณ์การศึกษา และค่าตอบแทนครูผู้สอน โดยเปิดสอนตั้งแต่ปี 2542 ตามหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ในระดับเตรียมความพร้อมจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 63 คน โดยทางศูนย์ ฯ ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 10/10/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นและรับราษฎรที่ยากจนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเข้าเป็นสมาชิก โดยจัดสรรที่ดินให้สำหรับประกอบอาชีพ ปลูกไม้ผลและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปัจุบันมีจำนวนประมาณ 5,600 ครอบครัว เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีความสามัคคี โดยมีอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ชายแดน จากการที่เสด็จพระราช...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 02/10/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่และที่ทำกิน ซึ่งเป็นศูนย์สาขาที่ 3 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดสรรที่ดินให้แก่อาสาสมัครที่ปลดประจำการ และเกษตรกรที่ต้องการจะทำการเกษตร แต่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง ปั...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 29/09/2548

  ให้อบรมงานศิลปาชีพให้แก่ราฎร พร้อมทั้งรับราษฎรที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริม อันจะทำให้มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 27/09/2548

  ควรติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันแมลงเวลาทำครัว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 27/09/2548

  เนื่องจากน้ำมันแพง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรสอนชาวบ้านให้ชาวบ้านมาเรียนรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซล และควรขยายการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2548

  มีหลายฝ่ายทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โภชนาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เข้าไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน แต่ภาวะโภชนาการของเด็กยังไม่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 21/09/2548

  ได้พบว่าสบู่ดำมีสารที่อาจก่อให้เกิดโรงมะเร็งได้ ควรจะมีการศึกษาทดลองให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อคนที่ดำเนินการได้… ว่าเมืองไทยเลี้ยงแพะไม่สะอาด อาหารแพะไม่มีคุณภาพและไม่สะอาด ทำให้สัตว์ตาย และให้จัดหาแพะตัวเมียจากบังคลาเทศพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 10 ตัว สำหรับนำมาเป็นแม่พันธุ์ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เพชรบุรี 16/07/2548

  1.ให้ศึกษาทดลองการปลูกปาล์มน้ำมันและพืชที่ให้พลังงานทดแทนในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ว่างเปล่า ทั่วประเทศโดยเป็นการด่วน 2.ให้ปลูกปาล์มน้ำมัน แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการปลูกประมาณ 10,000 ไร่ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการเร่งด่วน ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 26/02/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นในปี 2536 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง โดยให้จัดตั้งโรงทอผ้า โครงการศิลปาชีพ และกลุ่มปักผ้าลายชาวเขาขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานกี่ทอผ้า และอุปกรณ์การทอผ้าแก่ราษฎร นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินงานด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน และการเจียระไนหยก เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 25/02/2548

  ให้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน ในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวติดั้งเดิม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ โดยในปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายระบบท่อส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร ในส่วนของกรมประมงได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 22/02/2548

  ให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายในลำห้วยแม่แหล่ข่อโกรและระบบท่อส่งน้ำพร้อมทั้งบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มเพื่อจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสให้ราษฎรร่วมกันรักษาป่าและรักษาแหล่งน้ำด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด พะเยา 19/02/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เดิมเป็นหมู่บ้านร้าง มีการลักลอบปลูกฝิ่นและลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ได้สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า มีการส้รางแนวกันไฟ และสร้างฝายดักตะกอนบริเวณลำห้วยเพื่อชะลอการไหลของน้ำทำให้กล้าไม้เจริญเติบโต ตลอดจนปลูกป่าไม้เสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้านการเกษตร ได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 07/02/2548

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 546 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยหยุดยั้งการทำลายป่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่เข้ามาทำงานในสถานี ฯ จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอาบอลาซา บ้านอาบอเน และบ้านอาแย 93 ครัวเรือน จำนวน 567 คน รู้จักใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงใหม่ 04/02/2548

  ให้จัดตั้งเมื่อปี 2546 ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว จำนวน 8,362 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาที่แต่เดิมมีญานะยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกิน ให้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่ายั่งยืน โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 87 ครัวเรือน 428 คน ราษฎรเ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด เชียงราย 03/02/2548

  ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ในพื้นที่บริเวณแหล่งต้นน้ำห้วยตาช้าง จำนวน 15,000ไร่ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีพื้นที่ทำกินและได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่า โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ทำให้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าได้ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 21 ครอบครัว จำนวน 89 คน ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการสน...

  อ่านต่อ »

1 ...8910111213141516...50( 981 พระราชดำริ )

curve